HỘI NGHỊ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2012 -2013


Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự nhất trí của Đảng ủy, Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị Cán bộ, Giáo viên, nhân viên toàn trường vào ngày 25 tháng 9 năm 2012.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Thái Văn Bình, hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và nhiệm vụ, phương hướng công tác năm học 2012 -2013. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thúy, trưởng bam thanh tra nhân dân đánh giá kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 -2012 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2012 -2013. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với 7 nhiệm vụ và 8 giải pháp, trong đó tập trung vào những giải quyết những vấn đề :

Một là: Đổi mới công tác quản lý giáo dục, Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo theo hướng toàn diện. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, cách học, đổi mới cách thi, cách đánh giá, kiểm tra kết quả học tập để làm sao phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Tăng cường phân cấp quản lý cho các tổ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cá nhân và tập thể. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

Hai là: Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Tổ chức tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ giáo viên gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tiếp tục tổ chức đánh giá giáo viên và CBQL theo các chuẩn quy định. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Thực hiện: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Ba là: Đổi mới công tác tài chính, tăng cường trang thiết bị dạy học,tiếp tục thực hiện mục tiêu “Kỷ cương nghiêm-Chất lượng thực-Hiệu quả cao “ của ngành giáo dục

Xây dựng cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ . Bổ sung , sửa đổi, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế hàng năm .Xây dựng chính sách phù hợp đãi ngộ đặc biệt giáo viên giỏi, giáo viên có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học,

Hội nghị đã bầu ra được Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012 -2014 gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Phương Hạnh và Văn Thị Mai.

Hội nghị kết thức vào lúc 10 h00 cùng ngày

Chia sẻ


Các tin khác:

Weblinks