BAN GIÁM HIỆU


BAN GIÁM HIỆU ĐƯƠNG NHIỆM

NHÀ GIÁO ƯU TÚ LƯƠNG QUỲNH LAN

Hiệu trưởng

NHÀ GIÁO ĐINH HỮU LÂM

Phó Hiệu trưởng

NHÀ GIÁO PHẠM THÚY HẰNG

Phó Hiệu trưởng


HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG CÁC THỜI KỲ

NHÀ GIÁO NGUYỄN ĐÌNH QUANG

Hiệu trưởng (1947 – 19…  )

NHÀ GIÁO HOÀNG ĐÌNH ÂN

Hiệu trưởng (19… – 19…  )

NHÀ GIÁO NGUYỄN KHẮC CƯƠNG

Hiệu trưởng (19… – 19…  )

NHÀ GIÁO LÊ HOÀNG OÁNH

Hiệu trưởng (19… – 19…  )

NHÀ GIÁO NGUYỄN VIẾT BẢO

Hiệu trưởng (1954 – 1960 )

NHÀ GIÁO NGUYỄN QUANG DI

Hiệu trưởng (1960 – 1964  )

 

NHÀ GIÁO NGUYỄN NHƯ CANG

Hiệu trưởng (1964 – 1971 )

NHÀ GIÁO NGUYỄN SÀNG

Hiệu trưởng (1971 – 1974 )


 

NHÀ GIÁO ƯU TÚ VŨ TÍCH

 Hiệu trưởng (1974 – 1996)

NHÀ GIÁO ƯU TÚ THÁI VĂN BÌNH

 Hiệu trưởng (1996 – 2015)