THỜI KHÓA BIỂU LỚP

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI SÁNG

Buổi Sáng Áp dụng từ ngày 1/1/2014

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

CC

CuongL

TOAN

BichNT

HOA

TuyetT

2

CC

CuongL

TOAN

BichNT

HOA

TuyetT

3

CN

HuongLT

TOAN

BichNT

4

CN

HuongLT

TOAN

BichNT

5

GDCD

HungN

TOAN

BichNT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI CHIỀU

Buổi Chiều Áp dụng từ ngày 1/1/2014

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

SH

LanNT

2

SH

LanNT

3

4

5

Weblinks