THỜI KHÓA BIỂU LỚP

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI SÁNG

Buổi Sáng Áp dụng từ ngày 15/01/2024

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

CC

TOAN

BichNT

HOA

TuyetT

2

CC

TOAN

BichNT

HOA

TuyetT

3

CN

HuongLT

TOAN

BichNT

4

CN

HuongLT

TOAN

BichNT

5

GDCD

TOAN

BichNT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI CHIỀU

Buổi Chiều Áp dụng từ ngày 15/01/2024

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

SH

LanNT

2

SH

LanNT

3

4

5

Weblinks