Quy định về công tác phát triển đoàn và trưởng thành đoàn.


Thực hiện các quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Thành Đoàn Hà Nội, Quận Đoàn Hà Đông, Ban chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ quy định cụ thể công tác phát triển Đoàn các chi đoàn như sau.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

Hà Đông, ngày 4 tháng 12 năm 2010

Số: 08 - QĐ/ĐTN

QUY ĐỊNH

Về công tác phát triển Đoàn và trưởng thành Đoàn

Thực hiện các quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Thành Đoàn Hà Nội, Quận Đoàn Hà Đông, Ban chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ quy định cụ thể công tác phát triển Đoàn các chi đoàn như sau.

A. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN

1. Điều kiện kết nạp Đoàn

Khoản 2, điều 1, chương I, Điều lệ Đoàn khóa IX quy định điều kiện xét kết nạp đoàn viên là: “Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30…” Hội nghị ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 12 (khóa IX) đã kết luận cách tính tuổi để xét kết nạp đoàn viên như sau: Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn đủ 15 tuổi, sang tuổi 16 ( đủ 15 tuổi cộng 1 ngày). Nghĩa là, lấy ngày, tháng, năm thời điểm xét kết nạp đoàn viên trừ đi ngày, tháng, năm sinh của người được xét kết nạp, nếu đủ 15 tuổi cộng 1 ngày thì người đó đủ điều kiện về độ tuổi để kết nạp Đoàn.

Ví dụ: Nếu thời điểm xét kết nạp đoàn viên là ngày 5/12/2010 thì những người sinh ngày 4/12/1995 trở về trước đủ điều kiện về độ tuổi ( 15 tuổi cộng 1 ngày) để xét kết nạp Đoàn.

Ngoài điều kiện trên: Thanh niên phải tích cực học tập, lao động, hoạt động xã hội, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở của Đoàn và có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

2. Thủ tục kết nạp đoàn viên

Thanh niên có nguyện vọng kết nạp Đoàn phải đảm bảo các thủ tục:

- Tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn.

- Được BCH chi đoàn hoặc BCH Đoàn trường tổ chức học tập Điều lệ Đoàn và được trang bị những hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

- Được hội nghị chi đoàn xét kết nạp với sự biểu quyết tán thành của quá nửa (trên 50%) số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được Ban thường vụ Đoàn trường trực tiếp chuẩn y.

2. Quy trình công tác phát triển đoàn viên

Bước 1: Tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên, thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội.

Bước 2: Chi đoàn xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đoàn viên:

- Lập danh sách thanh niên.

- Phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.

Bước 3: Bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh niên vào Đoàn:

- Tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội để lựa chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn xét kết nạp.

- BCH Đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn với 3 bài cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phấn đấu để trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bước 4: Tiến hành các thủ tục và tổ chức kết nạp đoàn viên mới:

- Hướng dẫn đối tượng tự khai lý lịch và viết đơn (theo mẫu ở Sổ đoàn viên).

- Hội nghị chi đoàn xét, thông qua và báo cáo lên BCH Đoàn trường hồ sơ kết nạp đoàn viên mới gồm: sổ đoàn viên, biên bản hội nghị chi đoàn, đề nghị kết nạp đoàn viên của BCH chi đoàn.

- BCH chi đoàn, thông qua và báo cáo lên BCH Đoàn trường hồ sơ kết nạp đoàn viên mới gồm: sổ đoàn viên, biên bản hội nghị và đề nghị kết nạp của chi đoàn, biên bản hội nghị BCH Đoàn trường, đề nghị kết nạp đoàn viên của BCH chi đoàn.

- Ban chấp hành Đoàn trường xem xét và ra quyết định chuẩn y kết nạp và chuyển về chi đoàn để tổ chức lễ kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành.

3. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên

a) Địa điểm, thời gian, trang trí:

- Địa điểm: Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, tạo ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên mới. Có thể tổ chức ở phòng họp, phòng truyền thống hoặc ở những nơi di tích lịch sử văn hóa, trong một cuộc sinh hoạt, hoạt động tập thể của chi đoàn.

- Thời gian: Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn trường, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban Chấp hành chi đoàn phải tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. Chi đoàn nên chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớn hay các hoạt động của chi đoàn.

Buổi lễ kết nạp phải đảm bảo đúng thủ tục, ngắn gọn nhưng không qua loa đại khái, đặc biệt không kéo dài gây nhàm chán. Trong buổi lễ, ngoài các thủ tục nội dung qui định có thể thêm một số nội dung khác nhưng phải kết thúc hợp lý.

- Trang trí: Phải có cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hay huy hiệu Đoàn, ảnh hay tượng Bác Hồ và có dòng chữ: “Lễ kết nạp đoàn viên mới”. Nên có hoa để tạo không khí vui tươi, đẹp mắt. Cách trang trí tùy vào không gian và điều kiện cụ thể về địa điểm, nhưng phải đảm bảo cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn không treo cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác không đặt cao hơn cờ Tổ quốc và cờ Đoàn. Nếu kết nạp ngoài trời thì dùng hình thức cờ có cán, có người đứng cầm cờ giống như nghi thức Đội.

b) Các bước tiến hành kết nạp đoàn viên:

- Chào cờ: hát Quốc ca, sau đó hát bài ca chính thức của Đoàn: Thanh niên làm theo lời Bác (Nhạc và lời: Hoàng Hòa).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bí thư chi đoàn hoặc đại diện chi đoàn báo cáo quá trình phấn đấu, đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp của BCH Đoàn trường, gắn huy hiệu và trao thẻ đoàn viên (trường hợp kết nạp nhiều người phải tiến hành giới thiệu và công bố quyết định kết nạp từng người một).

- Đoàn viên mới đọc lời hứa (trường hợp kết nạp nhiều người, có thể cử đại diện thay mặt đọc lời hứa). Nội dung cơ bản của lời hứa:

“Được vinh dự trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:

+ Luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đoàn và tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

+ Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam… Xin hứa!”

- Đại diện người giới thiệu phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên.

- Bí thư chi đoàn hoặc đại biểu đoàn cấp trên phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn viên mới.

- Chào cờ, bế mạc.

Ngoài những nội dung quy định trên, tuỳ điều kiện hoàn cảnh cụ thể bổ sung một số nội dung khác như: nói chuyện chuyên đề, nói chuyện thời sự, liên hoan văn nghệ, vũ hội hay các hoạt động vui chơi giải trí khác...


Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- BCH các chi đoàn;

- Lưu VP.


T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Lê Đăng Tặng

BÍ THƯ

  (Đã ký)

   
Share
Weblinks