Thời khóa biểu giáo viên

Thời khóa biểu giáo viên

Tổng hợp Áp dụng từ ngày 15/01/2024

Thời khóa biểu giáo viên HungN
 • Thứ 2   Thứ 3
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 • Thứ 4   Thứ 5
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 • Thứ 6   Thứ 7
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 • 10A1 10A1 10A1 10A1 10A1   10A1 10A1 10A1 10A1 10A1
  10A1 10A1  
 •  
   
 •   10A2 10A2
   
+ -
HungN

s

c

Liên kết website