Ôn thi HSG Tiếng Anh Khối 10+11. Dạng bài


CÁC DẠNG BÀI

1. MCQs: kiểm tra phần từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc hiểu, nghe……

2. Tự luận

* Dùng dạng từ đúng

* Chia động từ trong ngoặc

* Điền giới từ

* Điền mạo từ

* Cụm động từ, thành ngữ, tục ngữ

* Điền từ vào chỗ trồng

*Viết lại câu có từ đầu câu hoặc từ giữa câu

* Viết câu có từ gợi ý

* Bài luận 1: miêu tả biểu đồ (bảng, cột, đường, bánh…)

* Bài luận 2: bình luận, đồng ý hay không đồng ý,…..

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website