THỜI KHÓA BIỂU LỚP

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D2 BUỔI SÁNG

Buổi Sáng Áp dụng từ ngày 2/10/2023

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D2 BUỔI CHIỀU

Buổi Chiều Áp dụng từ ngày 2/10/2023

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2

3

4

5

Liên kết website