Tin thi đua, khen thưởng (Thông tin để tham khảo)


Năm học 2007-2008 là năm thứ hai, trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chống tiêu
Liên kết website