Tổ Khoa học cơ bản


Tổ Khoa học cơ bản gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học,. . .Tham gia giảng dạy cho các lớp hệ Đại học các môn Toán cao cấp, Xác sấut thống kê, … Vật lý, Hoá học đại cương.

Tổ Khoa học cơ bản gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học,. . .Tham gia giảng dạy cho các lớp hệ Đại học các môn Toán cao cấp, Xác sấut thống kê, … Vật lý, Hoá học đại cương. .Tổ Khoa học cơ bản gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học,. . .Tham gia giảng dạy cho các lớp hệ Đại học các môn Toán cao cấp, Xác sấut thống kê, … Vật lý, Hoá học đại cương. .Tổ Khoa học cơ bản gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học,. . .Tham gia giảng dạy cho các lớp hệ Đại học các môn Toán cao cấp, Xác sấut thống kê, … Vật lý, Hoá học đại cương.
Liên kết website