Tổ Ngoại ngữ


Tổ Ngoại ngữ gồm có 18 thành viên, tất cả đều có bằng cử nhân Tiếng Anh, trong đó có 02 Thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh(TESOL) và 01 đang theo học chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành ngôn ngữ học.

Tổ Ngoại ngữ gồm có 18 thành viên, tất cả đều có bằng cử nhân Tiếng Anh, trong đó có 02 Thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh(TESOL) và 01 đang theo học chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành ngôn ngữ học.

Nhiệm vụ của tổ Ngoại ngữ là:

- Thực hiện , tổ chức chương trình đào tạo các lớp hệ Đại học, TCCN, Nghề, CB

- Tổ chức nghiên cứu khoa học

- Tổ chức các hội thảo về Phương pháp Sư phạm

- Xây dựng và khai thác phòng thực hành tiếng (LAB)
Liên kết website